Despre noi

Oficiul de studii pedologice si agrochimice(OSPA) Bacau se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii, in subordinea DAJ Bacau.
Coordonarea tehnica a OSPA Bacau se asigura de MADR, iar cea stiintifica, de Institutul de Cercetari Pedologice si Agrochimice.
De la bugetul de stat, prin bugetul MADR, se aloca fonduri pentru finantarea cheltuielilor anuale necesare elaborarii studiilor pedologice si agrochimice si sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura, precum si participarii la organismele internationale de specialitate.

ACTIVITATE

În conformitate cu Ordinul nr 238 din 27.12.2011 activitățile Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Bacău sunt următoarele:

 • elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice pentru Sistemului naţional de monitorizare sol-teren şi banca de date aferentă pentru agricultură;
 • participarea reprezentanţilor OSPA la întrunirea organismelor internaţionale de specialitate;
 • realizarea şi reactualizarea periodică a Sistemelor judeţene de date;
 • studii pedologice şi încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizării datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative şi la nivel de deţinător;
 • studii pedologice şi de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulaţiei juridice a acestora;
 • studii pedologice şi bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionării, arendării, comasării parcelelor pe proprietari/exploataţii, obţinerea creditului ipotecar;
 • documentaţii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;
 • studii de evaluare, prognoză şi avertizare pentru determinarea efectelor economice şi ecologice ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru terenurile degradate;
 • studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însuşiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;
 • studii de impact şi ale bilanţului de mediu pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, potrivit prevederilor legale;
 • studii de specialitate privind poluarea solului;
 • studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente;
 • studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
 • analizarea şi eliberarea avizului pentru documentaţiile întocmite de beneficiari, necesare în vederea obţinerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
 • documentaţiile de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole;
 • studii pedologice pentru silvicultură;
 • studii de specialitate pentru agricultura ecologica;
 • studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilor degradate şi poluate sau pentru prevenirea şi combaterea aridizării;
 • studii de specialitate pentru înfiinţarea plantaţiilor de livezi, vii, amenajări orizicole şi legumicole, silvice şi piscicole şi alte amenajări agrosilvice;
 • studii şi analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului şi altele, solicitate de autorităţile centrale pentru mediu, agricultură, finanţe, industrie şi comerţ, transporturi, dezvoltare şi prognoza, etc.
 • studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor;
 • studii agropedologice privind exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole;
 • studii de planificare a utilizării optime a terenurilor agricole;
 • analize de sol, plantă, îngrăşăminte, reziduuri de pesticide din sol şi plantă;
 • analize privind calitatea produselor agricole, în raport cu calitatea solurilor, a apei de irigat, a feritilizării şi tratamentelor fitosanitare;
 • cercetări ştiinţifice, inclusiv în câmpurile experimentale proprii şi parcele de referinţă, testări sau verificări de produse şi tehnologii de producţie pentru agricultură, direct sau în colaborare;
 • servicii de consultanţă şi extensie;
 • supravegherea şi controlul privind respectarea legilor cu privire la protecţia solului;
 • supravegherea şi controlul modului de aplicare şi respectare a reglementărilor privind utilizarea îngrăşămintelor;
 • alte analize care privesc solul, plantele, apa de irigat, îngrăşămintele şi amendamentele;
 • îndeplinirea oricăror alte atribuţii în domeniul fondului funciar;

 

Masuri cu privire la prevenirea si limitarea la nivelul OSPA Bacau a efectelor epidemiei determinate de infectarea cu coronavirus (COVID-19)

COVID-19
CONDUITA RESPONSABILĂ ÎN PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID – 19

Intrebari si raspunsuri despre CORONAVIRUS

POCA-1024x107